Kemi-Tornio -seudun turvallisuustiedote 2019

Kemi-Tornio –seudun ns. Seveso III –direktiivin mukaiset suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat teollisuuslaitokset ja varastoalueet ovat päivittäneet vuonna 2018 yhteisen, lakisääteisen turvallisuus- tiedotteen lähialueen asukkaille.Tiedotteessa on huomioitu uusina kohteina myös Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaiden padon murtumisen aiheuttama vaaratilanne sekä Manga LNG -maakaasuterminaali Tornion Röyttässä. Lapin pelastuslaitoksen vetämässä tiedotehank-keessa ovat olleet edelleen mukana Kemistä Ajoksen öljyterminaalialue (Neste, Baltic Tank), Stora Enso:n  Veitsiluodon tehdas, Metsä Groupin Kemin tehtaat, Keminmaasta Forcitin kemiittiasema ja räjähdevarasto ja , sekä Torniosta Röyttän teollisuusalue (Outokummun Tornion tehtaat, AGA:n ilmakaasutehdas, Tornion Voiman voimalaitos sekä Nesteen nestekaasuterminaali).
Klikkaa oheisesta kansikuvasta  turvallisuustiedotteen selailtava versio uuteen ikkunaan. 

Lataa ja tulosta Kemi-Tornio -seudun turvallisuustiedote pdf-versiona.

Tärkein osa tiedotetta on takasivun ohjeet asukkaille toiminnasta yleisen vaaramerkin soidessa.  Ohjeet soveltuvat käytettäväksi myös muulla Lapin alueella.
Tiedotteessa on huomioitu vuonna 2013 voimaan tullut vaaratiedotelaki.

Lapin pelastuslaitos ja toiminnanharjoittajat toivovat, että tiedotteeseen perehdytään kodeissa ja työpaikoilla huolella ja tiedote säilytetään helposti löydettävässä paikassa. Tiedote on jaettu talouksiin ja työpaikoille Kemin, Tornion ja Keminmaan keskusta-alueilla, lähimpiin kaupunginosiin sekä Maksniemeen. Tiedotetta on lisäksi saatavissa pelastuslaitoksen paikallisilta paloasemilta sekä toiminnanharjoittajilta. Suunnitelman mukaan seuraava turvallisuustiedotteen verkkoversion päivitys on keväällä 2021.

Omatoiminen varautuminen
Omakotiasuja:

 • käy tiedotteen toimintaohjeet läpi yhdessä perheen kanssa ja opeta lapsillekin, miten liesituuletin ja koneellinen ilmanvaihto tarvittaessa suljetaan
 • selvitä mistä löytyy mahdolliseen lisätiivistämiseen tarvittavat tarvikkeet kotona

Taloyhtiöissä ja työpaikoilla: (turvallisuushenkilöstö, taloyhtiön vastuuhenkilöt)

 • liitä turvallisuustiedote liitteeksi päivitettyyn pelastussuunnitelmaan ja laita se näkyvälle paikalle kaikkien saataville
 • selvitä ja kirjaa pelastussuunnitelmaan, miten kiinteistössä ilmastointi voidaan tarvittaessa sulkea
 • mikäli se ei ole nopeasti ja helposti toteutettavissa ryhdy toimenpiteisiin tämän valmiuden saamiksi
 • ilmastoinnin HÄTÄ SEIS –painike helposti tavoitettavaan paikkaan
 • tieto talossa olevista henkilöistä, joilla mahdollisuus päästä sulkemaan  ilmastointi
 • kaasuvaaratilanteessa kiinteistöhuollon päivystäjä ei voi näitä toimenpiteitä yleensä tehdä (pl. kaukokäyttö)
 • asukas/työntekijä voi vähentää haitallisten savujen ja kaasujen tuloa huoneistoon ovien ja ikkunoiden sulkemisen lisäksi tiivistämällä tulo- ja poistoilmaventtiilit, liesituulettimen ja muut ilman poisto- ja tuloaukot.
 • varmista kaasuvaaratilanteessa tiedonkulku kaikille lähiympäristössäsi samoin kuin tilanteessa, jossa aluetta koskeva VAARA -tiedote on annettu
 • varmista tiedon saanti kaikille taloyhtiössä / työpaikalla oleville
  • huomioitava erityisesti lapset, vanhukset ja muut erityisryhmät
 • talon suojeluhenkilöstön materiaalivarustuksen kuuluu 2 kpl kaasunaamareita mm. näitä tilanteita varten
 • yleinen vaaramerkki ei kuulu yleensä sisätiloihin, ajoneuvoihin ja vaaratiedote ei tavoita kaikkia henkilöitä
 • yleinen vaaramerkki saattaa kuulua myös toiminnanharjoittajan alueelta, jolloin vaara-alue ei välttämättä koske alueen ulkopuolisia
  • näissä tilanteissa on hyvä seurata tehostetusti tiedotusvälineitä ja varautua tarvittaviin toimenpiteisiin
  • useimmissa tilanteissa sisälle suojautuminen on täysin riittävä toimenpide
   • evakuointi on hyvin harvoin tarpeen
   • omatoiminen evakuoituminen vastoin viranomaisohjeita voi aiheuttaa lisävaaraa

Muuta:

 • väestöhälyttimien kuuluvuusalueet eivät kata täysin kaikkia asuinalueita eivätkä koskaan katakaan
  • hälytysjärjestelmää pyritään uusimaan ja täydentämään erityisesti riskialueille tarpeen ja resurssien mukaan
  • kiinteitä hälyttimiä täydentämään hankitaan lisää liikkuvia hälyttimiä
  • väestöhälyttimet ovat pelastuslaitoksen vastuulla
   • aikanaan kuntien hankkimia järjestelmiä, joissa vielä uusimis- ja täydennystarvetta
   • toiminnanharjoittajat vastaavat hälytysjärjestelmistä omalla alueellaan
 • sosiaalisessa mediassa tieto erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista saattaa levitä hyvinkin nopeasti
 • sosiaalisessa mediassa liikkuviin tietoihin tulee aina suhtautua varauksellisesti
 • sosiaalisessa mediassa voi jakaa linkkejä median välittämiin viranomaisten laatimiin tiedotteisiin, mikä auttaa myös viranomaistiedottamista
 • pelastuslaitos ei välttämättä pysty nopeasti tiedottamaan omilla verkkosivuillaan tai sosiaalisessa mediassa onnettomuustilanteesta
 • huhujen levittäminen ja vaaratilanteen liioittelu voivat aiheuttaa turhaa paniikkia ja ahdistusta
                                                                                                                                              Päiv. 9.1.2019