LAPIN PELASTUSLAITOKSELLA TEHTÄVÄMÄÄRÄT VAKIOTASOLLA VUONNA 2017
 - maastopelastus- ja maastoliikenneonnettomuustehtävien määrät jatkoivat kasvuaan, maastopalojen määrä pysyi alhaisena


Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärä kasvoi hieman vuonna 2017 edellisvuodesta. Pelastuslaitoksella oli 4379 hälytystehtävää, kun niitä vuonna 2016 oli 4358. Tehtävämäärät ovat vakiintuneet reiluun neljääntuhanteen tehtävään vuodessa. Tilastot perustuvat pelastuslaitoksen saamiin ensitietoihin ja onnettomuuspaikalla tehtyihin ensiarvioihin, jotka kirjataan valtakunnalliseen Pronto -tietojärjestelmään. Tilastoihin kirjataan vain ne onnettomuudet, joissa pelastuslaitoksen yksikkö on ollut mukana. Ensivastetehtävistä ei kirjata henkilövahinkoja tilastoihin.

Lapin pelastuslaitoksen alueella vuonna 2017 kuoli tulipaloissa 4 ihmistä. Tieto on täsmentynyt ensitietojen kahdesta neljään myöhemmin. Edellisenä vuonna tulipaloissa kuoli myös 4 ihmistä. Kahdeksan edellisen vuoden aikana palokuolemien määrä on vaihdellut kahdesta kahdeksaan. Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa kuoli ensitietojen mukaan 29 henkilöä (vuonna 2016 39). Vakavasti loukkaantuneita oli 101(95) sekä lievästi loukkaantuneita 717 (652).

Onnettomuustyypeittäin suurimmaksia tehtäväryhmäksi nousi ensivastetehtävät. Tehtäviä oli 893 (806). Lapin jokaisessa kunnassa tapahtuvan ensivastetoiminnan avulla pyritään tavoittamaan äkillisesti ja vakavasti sairastunut tai loukkaantunut henkilö mahdollisimman nopeasti ja aloittamaan hänen hoitamisensa jo ennen ambulanssin saapumista. Tehtävään koulutettu ensivastehenkilöstö voi myös avustaa sairaankuljetushenkilöstöä potilaan ensihoidossa. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta.

Onnettomuustyypeittäin toiseksi suurimmaksi tehtävätyypiksi nousivat liikenneonnettomuustehtävät. Tehtäviä oli 815 (707). Kasvua selittää pieneltä osaltaan maastoliikenneonnettomuuksien määrän kasvu. Liikenneonnettomuuksiin tilastoidaan myös moottorikelkka- ja maastomönkijäonnettomuudet, joita oli 70 (49) kpl. Moottorikelkka oli näissä ensisijaisena osallisena liikennevälineenä lähes kaikissa.  Mönkijä on ollut osallisena tieliikenne- että maastoliikenneonnettomuuksissa yhteensä 6 kertaa. Maastoliikenneonnettomuustehtävien määrä on noin kaksinkertaistunut vuodesta 2012 (36) ja noin kolminkertaistunut vuodesta 2010 (24).  Pelastuslaitoksen tilastoihin tulevat vain ne liikenneonnettomuudet, joissa pelastuslaitoksen yksikkö on käynyt kohteessa.

Paloilmoittimien 790 (926) tarkastus- ja varmistustehtävää oli kolmanneksi suurin tehtäväryhmä. Tehtävät ovat vuoden 2016 poikkeusta lukuun ottamatta vähentyneet viime vuosina pelastuslain mahdollistaman laskutusmenettelyn ja tehostuneen neuvonnan myötä. Suurimmillaan paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtäviä oli vuonna 2010 (1163 tehtävää). Vertailujaksolla ilmoitinlaitteistojen määrä on lisääntynyt.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi laskuttaa paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa. Maksu peritään kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta 12 kuukauden aikana. Maksulla tähdätään erheellisten ilmoitusten vähentämiseen. Ylimääräisten kustannusten lisäksi erheelliset ilmoitukset vaarantavat myös palokunnan muuta toimintavalmiutta. Automaattisten paloilmoittimien hälytystehtävistä yli 95 % on erheellisiä.

Rakennuspaloja oli  119 kpl (112). Rakennuspalovaaroja tilastoitiin edellisvuotta vähemmän eli 151 kpl (188). Rakennuspalovaaraksi tilastoidaan tilanteet, joissa palokunnan kohteeseen tullessa palo ei eri syistä johtuen ole ehtinyt levitä rakenteisiin ja irtaimistoon.

Erilaisia ihmisten pelastustehtäviä oli yhteensä 322 kpl (307). Suurimpana ryhmä näistä oli maastopelastustehtävät, joita oli 259 kpl (223). Maastopelastustehtäviksi luetaan esim. ihmisen pelastaminen luonnossa tapahtuneen tapaturman, uupumuksen tms. johdosta sekä ihmisen pelastaminen saaresta veneen rikkoutumisen johdosta. Tällä vuosikymmenellä maastopelastustehtävät ovat lisääntyneet vuosittain keskimäärin n. 10 % . Vuonna 2011 maastopelastustehtäviä oli 134 kpl. Vesipelastustehtäviä oli viime vuonna 21 kpl (27) ja vikaantuneista hisseistä vapautettiin ihmisiä 20 kertaa (27).

Kolmas perättäinen sateinen kesä näkyi merkittävästi maastopalojen määrässä. Maastopaloja oli 66kpl (40). Maastopalat ajoittuivat pääosin alkukesän kulotusajankohtaan. Vuosina 2013 ja 2014 maastopaloja oli noin 200 kpl vuodessa.

Eläintenpelastustehtäviä oli 47 kpl (51) Muita hälytystehtäviä onnettomuustyypeittäin olivat mm. öljyvahingot 48 (64), liikennevälinepalot 129 kpl (131) sekä vaarallisten aineiden onnettomuudet 6 kpl (8).

Tehtävien määrä vaihteli jonkin verran eri kuukausien välillä. Vilkkain kuukausi oli maaliskuu (447 kpl) ja rauhallisin kuu oli lokakuu (297 kpl). Maaliskuussa muita kuukausia runsaammin oli erityisesti liikenneonnettomuuksia ja ihmisen pelastustehtäviä.

Edellisvuoden tapaan viikonpäivistä eniten tehtäviä oli perjantaisin (659), mutta vaihteluväli eri viikonpäivien välillä oli vähäistä (601-659).

Kelloajan mukaan tehtävät painottuvat tunneittain klo 7 -01 väliselle ajalle, jolloin tehtäviä on 2-3 kertaa yöaikaa enemmän (121-297 kpl).  Yön eri tunteinakin (klo 02-07) tehtäviä on ollut 67-99 kpl. Vilkkainta oli iltapäivän klo 15-16 -tunnilla (297 tehtävää).

Kaikista tehtävistä lähes puolet (2035 kpl) sijaitsi IV-luokan riskialueilla, mitkä sijaitsevat yleensä syrjäseudulla kaukana paloasemista.

Tiedotteen laatijan yhteenvetoa:

 • Hälytystehtävien määrä oli vakiintuneella, normaalilla vaihteluvälillä:
  • Vuonna 2017 4379 kpl,  ( 2016 4358 kpl,2015 4187 kpl, 2014 4450 kpl, 2013 4237kpl, 2012 4097kpl)
 • ·Maastopelastus- ja maastoliikenneonnettomuuksien tehtävämäärät jatkoivat kasvuaan
  • maastopelastustehtävät (223 > 259 kpl)
  • maastoliikenneonnettomuustehtävät (52 > 70 kpl)
 • Eri liikenneonnettomuustyypeistä tieliikenneonnettomuustehtävissä palattiin edellisvuosien tasolle vuoden 2016 tilapäisen aleneminen jälkeen
  • tieliikenneonnettomuustehtävissä kasvua 642 > 732 kpl (vuonna 2014 734, 2015 756 tehtävää)
 • Sateinen kesä näkyi kohtalaisen alhaisena maastopalojen määränä kolmatta vuotta peräkkäin  Automaattisten paloilmoittimien tarkistustehtävien (erhe -ilmoitukset) myönteinen vuosittainen pitkän aikavälin vähentymiskehitys jatkui (2011 1064 > 2017 790 kpl)
 • Ensivastetehtävien määrä jatkoi kasvuaan (806 > 893 kpl)
 • ·Vahingontorjuntatehtävät vähenivät 257 > 202 kpl
  • tässä suurta vuosittaista vaihtelua (156 -257 kpl vuosina 2011-2017)
  • myrskyt, tulvat, tykkylumi yms. vaikuttavat
 • Vilkkaimmaksi kuukaudeksi nousi maaliskuu
  •  pitkällä aikavälillä vilkkainta on yleensä kesäkuukausina
  • taustalla muutokseen alustavan arvion mukaan vähäiset maastopalot ja lisääntynyt talvimatkailu
 • Lähes puolet onnettomuuksista sattui kaukana paloasemista tai päätieverkostosta
  • Lapissa korostuu hajautetun paloasemaverkoston ja omatoimisen varautumisen merkitys

Katso myös:
Lapin pelastuslaitoksen tehtävätilastoja 2017


Tiedotusterveisin,
Valmiuspäällikkö Ari Soppela, 
Tiedotusyhteyshenkilö, p. 040 834 2431