Kutsu Paloriski-ilmoitukset seminaariin Rovaniemelle 28.5.2019 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Lapin pelastuslaitos järjestävät maakunnallisen seminaarin paloriski-ilmoituksista sekä niihin liittyvän viranomaistyön kehittämisestä. Seminaari on osa valtakunnallista hanketta, jossa yhdenmukaistetaan käytäntöjä paloriskien ilmoittamisesta ja kehitetään viranomaisten ja sidosryhmien yhteistoimintaa.

Aika              28.5.2019 klo 8.30 – 15.30
Paikka          Borealis-sali, Lapin AMK Jokiväylä 11 Rovaniemi
                      Tilaisuutta voi seurata myös etänä striimin välityksellä.
Ilmoittautumislinkki    Seminaariohjelma

Seminaari tarjoaa vastauksia siihen, kuinka tunnistaa kohonnut paloriski asiakkaan luona, miten ilmoittaa havaitsemastaan paloriskistä ja mitä toimenpiteitä ilmoituksesta mahdollisesti seuraa.
Pelastuslaki velvoittaa viranomaisia, kuntaa, muuta julkisyhteisöä, näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä ilmoittamaan pelastusviranomaiselle, mikäli virkatoimien yhteydessä havaitaan tai muuten saadaan tietoon rakennuksessa oleva palonvaara tai ilmeinen onnettomuusriski. Kyseisten tahojen tulee ilmoittaa asiasta salassapitosäännösten estämättä.

Tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta sekä ilmoituskäytännöt ja toimintatavat ovat vaihdelleet valtakunnallisella tasolla. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kuntaliitto käynnistivät keväällä 2018 hankkeen, jossa lähdettiin yhdenmukaistamaan valtakunnallisia toimintamalleja ja kehittämään yhteistyötä paloriski-ilmoituksiin reagoimiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että viranomaisten ja muiden osapuolten toiminnassa paloriskiasumiseen puuttuminen tulee luontevaksi osaksi toimintaa ja paloriskiasuminen ilmiönä vähenee. Paloriski-ilmoitusten kautta halutaan kohdistaa ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä juuri niille kohderyhmille, joiden voidaan katsoa olevan kaikista alteimpia ja haavoittuvaisimpia palovaaroille ja muille onnettomuusriskeille.

Kotona asuvien erityisryhmien määrä on lisääntynyt koko ajan. Monissa paloriskitapauksissa asunnon paloturvallisuustaso ei vastaa asukkaan toimintakykyä ja tarvittaisiin asiantuntija-apua tilanteen arviointiin ja korjaamiseen. Usein paloriskikohteiden asukkaiden ongelmat eivät ole hoidettavissa vain yhden viranomaisen toimesta, vaan vaaditaan moniviranomaisyhteistyötä. Ennakkoon solmitut yhteistyösuhteet eri toimijoiden välillä helpottavat ja nopeuttavat tapausten hoitamista ja auttavat pääsemään haluttuun lopputulokseen.

.Yhteistyö vaatii tiedonvaihtoa ja usein myös yhteisiä tarkastus- ja asiakaskäyntejä. Näiden luomiseksi tulee kehittää vakiintuneita yhteistyömuotoja alueen eri toimijoiden kesken.
Pyydämme ilmoittautumiset tilaisuuteen oheisen linkin kautta 24.5. mennessä. Kutsua saa välittää eteenpäin.
Tapaamisiin Rovaniemellä tai etäyhteyden välityksellä. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta.

 

Kuvahaun tulos haulle palosuojelurahasto