AVOTULENTEKOKIELTO ON PÄÄTTYNYT SUURIMMASSA OSASSA LAPPIA  24.7.2018
- kielto jatkuu vielä Kemissä, Keminmaassa ja Simossa 

Lapin pelastuslaitos on kieltänyt pelastuslain 6 §:n nojalla kaikissa Lapin kunnissa avotulen teon ajalle 18.7.2018 – 25.7.2018 mukaan lukien kulotukset silloin, kun kunnassa on metsäpalovaroitus voimassa.  Kielto asetettiin voimassaolevaksi silloin, kun kunnassa on metsäpalovaroitus. 

Viimepäivien sateiden vuoksi suurimmassa osassa kuntia metsäpalovaroitus ei ole voimassa, joten näissä kunnissa avotulentekokielto myös lakkautuu. Kielto on edelleen voimassa Kemissä, Keminmaassa ja Simossa, joissa on edelleen voimassa metsäpalovaroitus. Kemi on luokiteltu ilmatieteen metsäpalovaaraa kuvaavassa indeksijärjestelmässä lähipäiviksi arvolla 6.0, mikä on suurin mahdollinen indeksiarvo. 

Alueen pelastusviranomaisen asettama määräaikainen avotulentekokielto on harvinainen erityistoimenpide, minkä tarkoituksena on tehostetusti ehkäistä avotulenteosta aiheutuvien palojen syttymisvaaraa erityisesti maastopalojen osalta. Kieltoa asetettaessa koko Lapissa oli voimassa metsäpalovaroitus ja useissa kunnissa syttymisriski oli luokiteltu erittäin korkeaksi. Samalla Lapissa oli käynnissä useita metsäpalojen sammutustehtävää sekä tiedossa oli Itä-Lappia uhkaavat laajat maastopalot Venäjän puolelta. Lukuisten lähinnä ukkosten aiheuttamien maastopalojen vuoksi sekä miehistö- ja kalustotilanteessa oli poikkeuksellisia valmiuden puutteita. Tällä hetkellä tilanne on rauhoittunut operatiivisen sammutustoiminnan osalta, mutta kalustonhuolto normaalivalmiuteen vie toimipaikasta riippuen noin viikon verran. 

Avotulentekokiellon lakkautuminen useimmissa kunnissa ei ole kehotus avotulien sytyttämiseen. Saatujen tietojen mukaan sateet ovat olleet paikallisia ja helteisen sään ja tuulen kuivattamana monin paikoin syttymisherkkyys voi palata suureksi. Esimerkiksi tuntureiden avoimien etelärinteiden tuuliset alueet kuivuvat nopeasti kuin ”pyykit kesätuulessa” ja paikallisesti syttymisherkkyys lisääntyy. Samoin syttymisherkkiä ovat mm. kulottuneet tienvarsiruohikot ja kanervikot.
Jokaisen onkin muistettava aina pelastuslain 2 luvun yleiset velvollisuudet ja huolellisuusvelvoitteet:

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (PL 6§ 1. mom)
  • vaara on yleensä ilmeinen, jos alueella on metsäpalovaroitus
  • kova tuuli ja lähellä sijaitseva syttymiskelpoinen maasto tai rakennus esimerkiksi nuotiosta tai hiiligrillistä lentävät kipinät ovat varaa aiheuttava yhdistelmä
  • nuotion teko syttymisaralle maastopohjalle tai huolimattomasti sammutettu nuotio voivat aiheuttaa maastopalon jopa vuorokausia jälkeenpäin
 • Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. (PL 6§ 2, mom)
  • lupa avotulentekoon tulee aina kysyä maanomistajalta, ellei avotulen tekoon ole pakotettua syytä
  • omistajat, kuten Metsähallitus ja kunnat, ovat asettaneet erityisiä rajoitteita hallinnoimilleen laavuille ja taukopaikoille metsäpalovaroituksen aikana

§ Metsähallitus on ohjeistanut tarkemmin tulentekoa luontoon.fi –sivustollaan (http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/retkeilytaidot/tulenteko )

Määritelmiä: 

Avotuli pelastuslain tarkoittamalla tavalla:

 • nuotio on avotuli
 • avotuli on myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit

Avotuleksi ei katsota:

 • maapohjasta eristettyjä grillejä tai tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi
 • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.

Metsäpalovaroitus:

 • Ilmatieteenlaitoksen antama metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa
 • lähtökohtaisesti avotulen tekeminen on kiellettyä (PL 6§ 1 mom)
 • metsäpalovaroitus annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin
 • varoituksen aluejakona käytetään maakuntia, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa voidaan käyttää myös kuntajakoa.
 • metsäpalovaroitukset annetaan käyttäen apuna indeksiä, joka lasketaan maanpinnan ylimmän, noin 6 sentin paksuisen, kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla.
  • mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa
  • Lapin laajoissa kunnissa voivat olosuhteet vaihdella paikallisesti siten, maasto on syttymisherkkä, vaikka metsäpalovaroitusta ei ole asetettu
 • jokaisen tulee myös itse arvioida avotulen tekoon liittyvät paikalliset olosuhteet (PL 6§)
 • avotulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vaarasta ja vahingoista
 • varoitukset luetaan uutisten yhteydessä ja ovat nähtävissä: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset 

Pelastusviranomaisen asettama avotulentekokielto (PL 6§ 3 mom)

 • määräaikainen alueellinen tai paikallinen päätös, jolla voidaan rajoittaa avotulen tekoa ja tehostetusti ehkäistä avotulenteosta aiheutuvien palojen syttymisvaaraa erityisesti maastopalojen osalta
  • perusteltuja syitä voivat olla mm. alueen korkea metsäpaloindeksi, kova tuuli maaston ollessa kuiva, alueen sammutusresurssien tilapäinen rajoittuneisuus esim. useiden maastopalojen vuoksi

Muun syttymisvaaran ehkäiseminen metsänhoidollisissa töissä (Pl 5§ 2 mom)

 • Metsäpalovaroituksen aikana maastossa, metsämaan läheisyydessä ja turvetuotantoalueilla tehtävää työssä, josta voi aiheutua kipinöintiä, tulee toiminnanharjoittajan noudattaa erityistä huolellisuutta ja jälkivalvontaa sekä tarvittaessa tehostaa varautumista sammutustyöhön
  •  Tällaisia töitä ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla. 
Kuva: Raijankiselkä Kittilä 18.7. 2018 (Lapin pelastuslaitos)