AVOTULENTEKOKIELTO LAPPIIN 
Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kaikissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset silloin, kun kunnassa on metsäpalovaroitus voimassa. Kielto on voimassa ajalla 18.7.2018 – 25.7.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta tai kunnassa päättyy metsäpalovaroitus.

Avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi luetaan myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit. Avotulen voi sytyttää esim. tiilistä muuraamalla tai betonista valamalla tehtyyn varsinaiseen tulisijaan, joka on niin etäällä herkästi syttyvästä maastosta, että tulen leviämisen mahdollisuutta ei ole. Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.

Pitkä sateeton ja helteinen ajanjakso on aiheuttanut sen, että Lapin pelastustoimialueella on useimmissa kunnissa erittäin korkea metsäpalon syttymisriski. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että metsäpalojen ja myös suurpaloksi leviävän metsäpalon mahdollisuuden todennäköisyys on kasvanut merkittävästi

Tällä hetkellä Kolarin, Kittilän ja Ylitornion kunnissa ei vielä voimassa olevaa metsäpalovaroitusta, mutta ennusteteiden mukaan varoitukset laajenevat pian myös näihin kuntiin. Pelastuslaitokselta muistutetaan, että paikalliset erot voivat kunnissa olla suuria. Viime päivien useat maastopalot ovat sitoneet runsaasti pelastuslaitoksen miehistö- ja kalustoresursseja. Samoin alueen käytössä olevat sammutushelikopterit ovat olleet runsaasti työllistettyjä. Pelastuslaitos vetoaa kaikkiin Lapin alueella asuviin ja Lapissa vieraileviin vastuullisesta toiminnasta metsäpalojen ehkäisemiseksi. Metsäpaloja on saanut alkunsa mm. huonosti sammutetuista nuotioista ja tienvarteen heitetyistä palavista savukkeista.

Pelastuslaitos kehottaa lisäksi välttämään kaikkea maastossa ja metsämaan läheisyydessä tehtävää työtä, josta voi aiheutua kipinöintiä. Tällaisia ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla. Korostamme toiminnanharjoittajan lakisääteistä vastuuta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.
Päätös avotulentekokiellosta 18.7.

18.7.2018
Pelastuspäällikkö Timo Rantala                                                     Valmiuspäällikkö Ari Soppela

Kuva 1: Tämän nuotionpohjasta maastoon levinneen palon sammuttamiseen tarvittiin   230000 litraa "pehmennettyä vettä" ja palo aiheutti tuhansien eurojen sammutuskustannukset veronmaksajille.

Kuva 2:
Turvetyömaan palo Simo 10.7.2018
Kuva Martti Tikkanen