Metsäpalovaroitus ja avotulentekokielto

Pelastuslain 6 §:n mukaan:
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.
Pykälän muuttamista koskevien perusteluiden mukaan:
Voimassa olevan pelastuslain 6 §:n 1 momentin mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Koska metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaaraa on pidettävä ilmeisenä metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana, pykälän 1 momentissa säädettyä avotulentekokieltoa tarkennettaisiin siten, että nuotion tai muun avotulen sytyttäminen olisi aina kiellettyä Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

Lue lisää!

Piirinuohousjärjestelmä loppuu 30.6.2019

Nuohousuudistuksen siirtymäaika päättyy 30.6.2019. Viimeisetkin alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistui vuoden alussa. Muutos tarkoitti piirinuohousjärjestelmän loppumista koko maassa viimeistään siirtymäajan jälkeen. Kesäkuun loppuun asti piirinuohous on ollut vielä käytössä Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Jokilaaksoissa sekä yhdeksän muun pelastuslaitoksen alueella osittain.

Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on edelleen rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Myös nuohouksen määrävälit säilyivät entisenä. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Sisäministeriö seuraa uudistuksen vaikutuksia ja on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin.

Siirtymäaikana nuohouspalvelujen tarjonta ja saatavuus ei ole muuttunut merkittävästi. Pääosin entiset piirinuohoojat ovat jatkaneet vanhoilla alueillaan. Tilanne voi kuitenkin vaihdella paikkakuntakohtaisesti. On vielä liian aikaista arvioida uudistuksen vaikutuksia paloturvallisuuteen tai nuohouspalveluihin laajemmin.


Lisätietoa

MATKAILUN TURVALLISUUSSEMINAARI

Lapin Pelastuslaitos ja Tukes järjestävät ensimmäisen matkailun turvallisuuteen liittyvän seminaarin Luostolla 9-10.10.2019.
Ohessa tilaisuuden ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet.

Ohjelma
Ilmoittautumisohjeet

Tervetuloa!

 

The regional rescue services of Lapland and Tukes organize the first tourism safety and security forum at Luosto 9-10.20.2019.
Here is the program of the event and instructions for registration.

Program
Instructions for registration

Wellcome!


KEMI-TORNIO –SEUDUN UUSI TURVALLISUUSTIEDOTE JAKELUUN • Väestöhälytinjärjestelmän uusiminen ja täydentäminen jatkuu

Kemi-Tornio –seudun ns. Seveso III –direktiivin mukaiset suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat teollisuuslaitokset ja varastoalueet ovat laatineet yhdessä uusitun lakisääteisen turvallisuustiedotteen Kemi-Tornio -seudun asukkaille.
Lapin pelastuslaitos on myös täydentänyt joulukuussa merkittävällä tavalla puutteellista ja tekniikaltaan vanhentunutta väestöhälytinjärjestelmää.  Uusi turvallisuustiedote löytyy TÄSTÄ

Työryhmä: Pelastustoimelle viisi alueellista ympärivuorokautista tilannekeskusta

Pelastustoiminnan johtamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että viiteen maakuntaan perustetaan ympärivuorokautisesti toimiva pelastustoimen tilannekeskus. Tilannekeskukset toimisivat verkostona ja niistä yksi, Uusimaa, kokoaisi alueellisista tilannekuvista valtakunnallisen pelastustoimen tilannekuvan. Valtakunnallisesti kerättyä tietoa jaettaisiin takaisin alueellisille tilannekeskuksille ja edelleen kaikille maakunnille. (SM Uutinen 14.9.2018) Lue lisää